ПОСЕТА НА ГРАДИНКАТА ОД ПРЕДСТАВНИЦИ НА ЦРВЕН КРСТ

По повод Новогодишните и Божичните пазници - представници на Цвениит Крст од
Беово на децата од ОЈУДГ „23 Август“ Беово им дониаше детски покривки.
Децата од Големите групи во знак на благодарност приедила пригодна прогама.
Иако се на мала возраст се пробудија чувствата за хуманост .

  • image
  • image